ماندگاری بالا Secrets

پایا، مزمن، مصر، ماندگار، مداوم، لجوج، سمج، مقاوم، ایستادگی کننده روایحی با طبع گرم که با هر افشانه همچون شعله‌های گرم آتش شما را در خود احاطه و مانند گرمای لذت بخش آفتاب در اواخر بهمن ماه پوست تن را…